Ochrana osobných údajov

V Súlade s §13 ods.1písm. a ) zákona č .18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1 písm.a ) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady ( EÚ ) 2016/679 z 27 . apríla 2016 o ochrane fyzických osob pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou LEJA OKNÁ s.r.o. sídlom Rybárska 366/6 044 42 Rozhanovce.